یکی از زمینه‌های ایجاد تصویری از بهبود کیفیت فضا و تسهیل درک معنا و هویت محیط از جانب کاربران و همچنین ایجاد حس رضایت وجود نظرگاه می‌باشد. در کارخانه نوآوری صدرا فضایی با این قابلیت در نقطه مناسب مکانیابی و طراحی شده است. تاثیر وجود چنین تصویری را می‌توان در موارد ذیل برشمرد.

  • جهت‌یابی در کارخانه؛
  • ایجاد حس آشنایی و امنیت در محیط؛
  • افزایش عمق و شدت تجارب انسانی؛
  • و ایجاد زمینه خاطرات مشترک.